PORTUGALSKO – země, kde si již uvědomují význam hornictví

Ve dnech 10. – 12. prosince 2018 se konalo v Portugalsku 8. mezinárodní pracovní setkání (workshop) v rámci projektu REMIX, tentokrát ve městě Fundão. Jeho hlavním zaměřením je podpora ekologicky a sociálně přijatelného dobývání surovin, včetně tzv. kritických surovin, a rovněž řešení problematiky efektivnosti využívání zdrojů, s předpokladem následného růstu a konkurenceschopnosti evropského těžebního průmyslu i dalších navazujících odvětví.

ÚVOD

Těžba ložisek nerostů je v Portugalsku dozorována Portugalským ministerstvem hospodářství a Úřadem pro geologii a energetické zdroje, který je řízen státní výzkumnou institucí INETI1 spadající pod vládu.

Portugalsko patří mezi největší evropské producenty mědi, je velmi bohaté i na tzv. kritické suroviny, 2 především na wolfram. Dále se zde těží také lithium, cín, zinek, uran, sůl, kaolín, granit a vápenec.3 Mezi nejvýznamnější doly v zemi patří Neves-Corvo 4 (měď a zinek), Mua (železná ruda) a Panasqueira, kde se těží wolfram a cín. O tomto dole bude ještě zmínka. Naopak na tomto území zcela chybí například uhlí, ropa a zemní plyn.

Za posledních několik let je zde právě hornictví jednou z diskutovaných oblastí, neboť se na něj spoléhá jako na jistotu, pomocí které by měla být oživena ekonomika v méně atraktivních oblastech Portugalska.

HLAVNÍ TÉMA 8. PRACOVNÍHO SETKÁNÍ

Město Fundão 5 bylo portugalskými kolegy vybráno k pořádání tohoto setkání cíleně, neboť se nachází v regionu Centro ve středním Portugalsku.

1-ceska-vyprava

Je jedním z pěti hlavních regionů Portugalska. Zahrnuje 100 obcí a zabírá plochu 28.199 km2 (to představuje 30,6% celkové rozlohy země, což je druhý největší region po Alenteju). Zvláštností tohoto regionu je, že ačkoliv v něm žije 22% obyvatel, vytváří hrubý domácí produkt (HDP) ve výši pouhých 18,9 %, což je nejnižší číslo vztažené k jednotlivým regionům na obyvatele v Portugalsku vůbec.6 [2] Tato skutečnost má za následek, že populace v regionu stárne, mladí obyvatelé se stěhují do „bohatších" oblastí (město Fundão, kde se setkání uskutečnilo, je zřejmě jediné město regionu, kde populace mírně narůstá)

Dále je třeba poznamenat několik zajímavých skutečností:

 • v regionu Centro má drtivá většina společností (96 %) méně než 10 zaměstnanců,
 • úroveň kvalifikace u obyvatel ve věku od 30 do 34 let je nižší než úroveň na národní nebo evropské úrovni 7,
 • paradoxně region Centro vykazuje známky odolnosti na trhu práce. Míra zaměstnanosti jednotlivců ve věku 20 až 64 let dosáhla v roce 2015 nejvyšší hodnoty v Portugalsku; ačkoliv to nebylo na setkání zmíněno, z toho, co bylo uvedeno o HDP v regionu, je velmi pravděpodobné, že průměrná mzda zaměstnaných v regionu Centro však byla nižší, možná i výrazně, než je tomu v jiných regionech.

A právě z důvodu nevyhovující ekonomické situace v regionu Centro se portugalská vláda rozhodla podpořit tento region především jeho rozvojem zaměřeným na výzkum a vývoj (a inovaci s nimi obecně související). Jedním z bodů podpory tohoto regionu je i samotné hornictví.

Tato podpora je realizována tzv. Výzkumnou a inovační strategií pro inteligentní specializaci (RIS3),8 která pro portugalský region Centro začala v kontextu rozsáhlých strategických úvah o budoucnosti regionu s cílem vytvořit strategii regionálního rozvoje do roku 2020.

Aby mohla být tato podpora v podobě RIS3 realizována, a aby ji (spolu)podpořila, a to i finančně, Evropská unie v rámci politiky soudružnosti na období let 2014 – 2020,9 bylo nutné určit pro každý region oblasti pro přidělování finančních prostředků na výzkum a inovaci. Podmínkou je, aby byly naplněny cíle, a to nastartování růstu, tvorba pracovních míst, boj proti změně klimatu, řešení energetické závislosti, omezení chudoby a sociálního vyloučení.

Na základě výběru tematických oblastí zájmu charakteristických pro region Centro, kterými jsou zemědělství, lesnictví, rybolov, informační a komunikační technologie (ICT),10 materiály (suroviny), zdraví a odpočinek, biotechnologie a cestovní ruch, byly určeny čtyři klíčové oblasti, u kterých se dá předpokládat, že budou fungovat jako inovační platforma pro RIS3. Jsou to:

 • Udržitelná průmyslová řešení: podpora udržitelných materiálů,11 výrobků12 a procesů vedoucí k novému odvětví jako odpověď na společenské výzvy, efektivní využívání zdrojů, cirkulární ekonomika13, zmírňování klimatických změn a průmysl 4.0.
 • Zhodnocení přírodních endogenních zdrojů: to představuje jejich mapování a zachování jejich přidané hodnoty, zhodnocení produktů pro různá odvětví.
 • Technologie pro kvalitu života: vývoj technologií a řešení pro zdravotní prevenci, diagnostiku a nové léčebné postupy. Patří zde i zdravé a aktivní řešení stárnutí, rozvoj ICT systémů, sociální zabezpečení a nabídka lázeňského cestovního ruchu.
 • Územní inovace: vývoj územních inovačních projektů od venkovských oblastí až po udržitelná města14 řešících jejich otestování jakožto míst pro zelené a nízkouhlíkové hospodářství, jakož i pro cestovní ruch a regionální konkurenceschopnost.

Všechny klíčové oblasti víceméně souvisejí s těžbou surovin, a proto se na toto odvětví v rámci RIS3 portugalští představitelé velmi spoléhají.

Je kladen velký důraz na to, aby podpora směřovala k venkovským, méně rozvinutým, regionům, a na to, aby tato strategie nebyla založena pouze na vědeckém a technologickém zdokonalování. Musí být také určena na podporu „netechnologických" inovací, přičemž zahrnuje i přijímání a šíření znalostí a inovací (např. sociální a vzdělávací služby, akce zaměřené na řešení společenských výzev, nové obchodní modely a opatření na straně poptávky, jako jsou například veřejné zakázky).

6-Panasqueira

Je ještě brzy rekapitulovat výsledky podpory v regionu Centro, nicméně již dnes je možné vysledovat některé dílčí pozitivní výsledky, které lze ve stručnosti shrnout takto15

 • region Centro patří mezi nejinovativnější oblasti v Evropě, přičemž neustále vylepšuje svoji pozici,
 • výrazně se zlepšuje systém vzdělávání a zvyšuje se i vzdělanost v regionu,
 • zlepšuje se kondice průmyslu v regionu, a to včetně dobývání nerostných surovin,
 • přibližně polovina výzkumných a vývojových zařízení a přidružených laboratoří v regionu Centro získala ratingy buď Vynikající nebo Velmi dobré, ty jsou přisuzovány mezinárodními experty prostřednictvím FCT (Foundation for Science and Technology).

Pozitivních důsledků, které podpora RIS3 regionu přinesla a v budoucnosti ještě této oblasti přinese, je jistě celá řada. Bude velmi zajímavé sledovat ekonomické zhodnocení podpory a případně převzít zkušenosti od portugalských odborníků, kteří plán ekonomického růstu v regionu Centro připravili, realizovali a v konečné fázi zpracují výsledky.

EXKURZE V HORNICKÉ ORGANIZACI

V rámci 8. setkání projektu REMIX byla organizátory zajištěna exkurze na Dole Panasqueira16, kde se těží wolfram a cín. Důl se nachází mezi městy Cabeço do Pião (samosprávná obec Fundão) a vesnicí Panasqueira (samosprávná obec Covilhã) v regionu Centro a je v provozu prakticky bez přerušení téměř 120 let.

5-spolecne foto

V současné době je vlastníkem dolu společnost Almonty Industries, což je celosvětová společnost zaměřená na těžbu wolframu, a to kromě Portugalska i ve Španělsku a Jižní Koreji.

4-w-po uprave

Sídlo společnosti je v kanadském Torontu, což je třeba zmínit právě v kontextu s podporou RIS3, do které je zahrnuta i tato společnost bez ohledu na to, že vlastníky nejsou portugalští investoři. S tím nemají političtí představitelé Portugalska žádný problém, i když, jak již bylo sděleno, se v případě wolframu jedná o kritickou surovinu. Naopak tím, že byla k exkurze uspořádána právě na tomto dole, je zde patrná jistá vděčnost vlastníkům za jejich podnikatelskou činnost v regionu. Ta byla od místních účastníků 8. setkání v rámci projektu REMIX vlastně patrna i v době prohlídky dolu.

2-upravna-Panasqueira

K samotnému dobývání na Dole Panasqueira lze uvést, že se používá metoda ROOM&PILLAR17, přičemž se hornina rozpojuje pomocí trhacích prací. Výrubnost je uváděna ve výši 84 %, to je pro tuto dobývací metodu velmi dobrá hodnota. Návštěva byla uskutečněna i v přilehlé úpravně, kde se využívá flotační metoda úpravy (vzplavování)18.

3-Technologie Panasqueira

ZÁVĚR

Pracovní setkání v rámci projektu REMIX má vždy vysokou odbornou i organizační úroveň. Bylo velmi prospěšné se zúčastnit všech přednášek pořádaných v rámci kteréhokoliv setkání, svůj neocenitelný význam má i debata mimo hlavní programy jednotlivých setkání, kdy je možné diskutovat cokoliv na téma hornictví s kolegy z jiných států Evropské unie. Na základě těchto setkání lze konstatovat, že podobné problémy, jako máme s dobýváním nerostných surovin v České republice my (vztaženo především k jeho chápání širokou veřejností), mají i kolegové v dalších státech Evropy.

O to více je třeba ocenit přístup politických představitelů Portugalska vedoucí k podpoře hornictví jako takového. Jistě není v dnešní době snadná cesta vysvětlovat občanům, jak je důležité pro současnou i budoucí ekonomickou situaci státu dobývání nerostných surovin, a obhajovat dotační strategii pro jeho podporu. Je třeba se z tohoto přístupu poučit a převzít zkušenosti. U některých členských států Evropské unie lze mít totiž oprávněné obavy, že se vydaly přesně opačnou cestou. Nakonec, kromě nepříznivých změn HDP, může být první známkou, která už indikuje nezdravou regionální politiku, ono vysídlování dříve tolik atraktivních oblastí a výrazně nadprůměrné stárnutí jejich obyvatel, což můžeme vysledovat i ve spoustě dalších států Evropy. Potom je ale třeba si uvědomit, že program na podporu průmyslu není vůbec levnou záležitostí. Navíc jí předchází velmi náročná, pečlivá a z hlediska času dlouhodobá příprava, přičemž samotná realizace rozhodně nepřináší pozitivní výsledky ze dne na den. Tento signál by měl být z Portugalska v rámci projektu REMIX velmi zřetelně vyslyšen stejně jako jeden z hlavních cílů tohoto projektu, a sice aby bylo napříč všem státům Evropské unie zřetelně vyjasněno, jaký strategický a hodnotový význam mají nerostné suroviny, přičemž není jiná cesta, než si je chránit a hospodárně dobývat.

Text a fotografie v textu: Ing. Dušan Havel, MPA

Dušan HAVEL

V provozní praxi se zaměřil na provoz technických zařízení v nejtěžších podmínkách černouhelného hornictví. Ve správní praxi si ověřil podmínky při dobývání energetických a ostatních surovin. V současné době vykonává funkci ředitele odboru hornictví na Českém báňském úřadě v Praze.

PUBLIKACE: Zdroje

[1] Uhlí, rudy, geologický průzkum č. 2/2018, Ing. Bc. Bohuslav Machek, Ph. D., a č. 1/2019, Ing. Marek Dolejš.

[2] RIS3 of the Centro Region of Portugal 2020, Research and Innovation Strategy for Intelligent Specialization.

[3] The Mineral Potential in Centro Region of Portugal: Geology, Industry and Challenges, José A. Almeida, José C. Kullberg, Frederico Martins, Vanda Lopes, Alexandra Ribeiro.

[4] EUROSKOP.CZ, Internetové stránky: https://www.euroskop.cz/9197/sekce/regionalni-politika-2014-2020/, staženo 10. 5. 2019.

[5] Národní síť Zdravých měst ČR, Internetové stránky: https://galerie.udrzitelne-mesto.cz/, staženo 10. 5. 2019.

[6] Webové stránky https://ec.europa.eu/growth/sectors/raw-materials_en, staženo dne 11. 5. 2019.

[7] Webové stránky https://en.wikipedia.org/wiki/Neves-Corvo_mine, staženo dne 11. 5. 2019.

[8] Webové stránky http://www.cojeco.cz/index.php?id_desc=27012&s_lang=2&detail=1&title=flotace, staženo dne 11. 5. 2019.

Poznámky pod čarou

1 Tzv. Instituto Nacional de Engenharia, Tecnologia e Inovação (Národní institut pro strojírenství, technologii a vývoj).

2 Webové stránky https://ec.europa.eu/growth/sectors/raw-materials_en.

3 The Mineral Potential in Centro Region of Portugal: Geology, Industry and Challenges, José A. Almeida, José C. Kullberg, Frederico Martins, Vanda Lopes, Alexandra Ribeiro.

4 Webové stránky https://en.wikipedia.org/wiki/Neves-Corvo_mine.

5 Nachází se v distriktu Castelo Branco (okresní město) regionu Centro ve středním Portugalsku. Má přibližně 30 tisíc obyvatel.

6 V roce 2014 tvořil hrubý domácí produkt v regionu Centro 14392 € na osobu, což činí 86,3 % celostátního průměru.

7 V posledním desetiletí se tato míra stále zlepšuje a již se přiblížila mezinárodní úrovni.
Označení vychází z pojmu The development of the Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation.

9 Internetové stránky: https://www.euroskop.cz/9197/sekce/regionalni-politika-2014-2020/.

10 z anglického Information and Communication Technologies.

11 Jedná se o materiál, který splňuje vysoké technické požadavky a jeho použití představuje menší zátěž na životní prostředí.

12 Udržitelné výrobky jsou obnovitelné, recyklovatelné a energeticky využitelné.

13 Představuje systém optimalizující výrobní procesy a technologie, spotřebu a nakládání s přírodními zdroji i odpady.

14 Jedná se o město, které systematicky a měřitelně naplňuje standardy udržitelného rozvoje, zodpovědně vytváří podmínky pro kvalitu života a zdraví, za aktivního zapojení svých obyvatel, a to ve všech vzájemně provázaných tématech.

15 Více v publikaci RIS3 of the Centro Region of Portugal 2020, Research and Innovation Strategy for Intelligent Specialization

16 Místní název je „Minas da Panasqueira" nebo „Mina da Panasqueira".

17 Razí se paralelní chodby propojené rozrážkami. Ponechávají se pilíře, jenž mají podpěrnou funkci.

18 Webové stránky http://www.cojeco.cz/index.php?id_desc=27012&s_lang=2&detail=1&title=flotace.

 

Back to top