Geologické dny Oderska

Ve dnech 29. a 30. května 2015 se na Odersku a Budišovsku konala ojedinělá série akcí pod názvem „Geologické dny Oderska".

"Krása ukrytá v kameni"

Program dvoudenních akcí byl neoficiálně zahájen již 20. května vernisáží výstavy hornin a minerálů "Krása ukrytá v kameni" (Městská galerie Odry). Výstavu připravil kurátor Kabinetu přírodnin na zámku v Kuníně pan B. Novosad (http://www.kunin.cz/turista/pamatky/kabinet-prirodnin/). Prezentovány byly vzorky mineralogické, paleontologické, ale i petrografické. Jedna část výstavních prostor byla věnována petrografickým vzorkům z lomu v Jakubčovicích nad Odrou. Mezi velmi zajímavé vzorky lze zmínit minerál aragonit (CaCO3), který se zde vyskytuje na etáži č. 360, kde vytváří vrstvičky, lebníky, dosahující mocnosti i několika cm, které mohou být zcela výjimečně zpracovány broušením a to do tzv. kabošonů.

V pátek 29. května se v Zámeckém parku v Odrách konal zábavný i vzdělávací program pro školy a širokou veřejnost odpoledne. Návštěvníci měli možnost se na vlastní oči seznámit s prací brusiče vzácných nerostů, pokrývače břidlice, sami si vyzkoušet její štípání, co obnáší rýžování zlata ve zlatokopeckých miskách a hledání pravých zkamenělin minerálů.

Den otevřených dveří v kamenolomu Jakubčovice

Program vyvrcholil v sobotu 30. května, kdy se poprvé v historii otevřely široké veřejnosti brány kamenolomu v Jakubčovicích nad Odrou. Den otevřených dveří navštívilo bezmála 1500 návštěvníků, kteří si mohli prohlédnout techniku pro těžbu a zpracování hornin, včetně těžební etáže. Prohlédnout si mohli pracoviště, kde probíhají vrtací a trhací práce, které provádí dodavatelská firma Austin Powder Service CZ, dále sanační a rekultivační práce. Těžbu surovin a technologickou přepravu, která zde byla k vidění zajišťuje společnost HÁJEK a SYNOVÉ, a.s., třídění a praní kameniva včetně expedice a odvoz kameniva k zákazníkovi provádí firma X-Force.a.s.

Hlavní hornina droba

Zdejší kamenolom je největším svého druhu v České republice. Jakubčovické ložisko patří k moravskoslezskému kulmu a tvoří ho předposlední nejvyšší vývojový člen moravického vývoje, tzv. hradecko – kyjovické souvrství. Pro hradecko – kyjovické vrstvy je charakteristické flyšové střídání drob, prachovců a jílovitých břidlic. Na ložisku se nachází jedenáct petrografických typů hornin. Hlavním a převládajícím typem hornin jsou droby – šedomodré, modrozelené a hnědošedé, většinou hrubě až středně zrnité. Dalším typem hornin jsou polymiktní pískovce, aleurolity, jílovité břidlice a prachovce. Dále jsou to polymiktní, většinou drobnozrnně drobové slepence, které v ložisku tvoří nepatrnou část (zdroj: www.eurovia.cz).

Do Muzea břidlice historickým motorákem

Na železniční vlečku kamenolomu také zavítala historická železniční technika v podobě motorového vlaku M131. Vlak byl vypraven v úseku Suchdol n. Odrou - Budišov n. Budišovkou a zpět. Pro cestující vlaku byl připraven zajímavý program také v Muzeu břidlice v Budišově n. B., ve kterém byli stylově přivítáni pravou hornickou svačinkou.

Muzeum návštěvníkům nabídlo prohlídku pěti nových expozic, které byly slavnostně otevřeny 9. května 2015. Expozice "Dobývání břidlic v moravskoslezském kulmu" je sestavena z doposud nevystavených sbírkových předmětů - geologické exponáty, staré hornické nářadí aj.

Jedinečný je kompletní přehled zkamenělin MSZ kulmu doložený nálezy zkamenělých organismů a originální dřevěné důlní vozy staré více než 100 let (jeden z vystavených exponátů byl vyzdvižen ze dna zatopeného lomu ve Svobodných Heřmanicích, kde ležel od 50.let 20.stol. v hloubce 30 metrů, je unikátní svojí dřevěnou konstrukcí, uložením na jedné ose, s možností vyklopení bočnice). "Stříbrná expozice" přináší přehled o dobývání stříbrných a olověných rud na Budišovsku.

Expozice "Břidlicový průmysl ve 20. století" je přehledem vzestupů a pádů břidlicového průmyslu, výrobků z břidlice, gramofonových desek, brusů, brousků, pokrývačských krytin aj. Obdobím 20. století návštěvníka provází osobnost Jana Řiháka, který se zasloužil o přenesení znalostí s dobýváním a zpracováním břidlice z generace předválečné až do současnosti. Z nejzajímavějších jsou vystaveny galanterní předměty, hodiny, kalamář, svícen vyrobené ve Wondruškově továrně před rokem 1930, původní dokumenty, krytiny vyrobené v dávno zaniklých podnicích a historický fotografický materiál.

Malá expozice "Historie Budišova" přehledně sleduje historický vývoj významného hraničního moravského města od jeho založení až do současnosti. Zajímavé jsou především dobové dokumenty a historické fotografie.

A nakonec "Zahradní expozice" je geologický park s netopýří štolou, modely netopýrů v životní velikosti, s haldami břidlic porostlými květenou, s ukázkou zkamenělin v autentickém přírodním prostředí, hudebním nástrojem - břidlofonem aj. V zahradě je také umístěna štípárna na zpracování břidlic, kde si návštěvník může vyzkoušet práci mistrů štípačů (zdroj: https://www.facebook.com/krajinabridlice).

Cestou zpět do Suchdolu n. O. se motoráček zastavil na zastávce Klokočov, kde byl, díky členům ČSOP Odry a spolku Naše Kamenka, připraven doprovodný program s tvůrčími dílnami pro děti a prohlídkou nedaleké cvičné břidličné štoly.

Těžební minulost je důležitá pro současnost

Smyslem realizace těchto akcí byla propagace genia loci území Oderska (a blízkého okolí), v kontextu odkazu na významnou těžební minulost, současnost, a zdejších přírodních, kulturních zajímavostí. Dále interaktivní formou přiblížit veřejnosti vybrané zajímavosti z geologie a jí příbuzných vědních oborů.

Na přípravě a realizaci Geologických dnů Oderska se podíleli finančně, programově i organizačně: Eurovia kamenolomy, a.s., Mikroregion Odersko, Město Odry, Město Budišov n. Budišovkou, Destinační management Poodří - Mor. Kravařsko. Pomocnou ruku podalo mnoho dalších subjektů, jednotlivců, za což všem organizátoři srdečně děkují.

Více fotografií naleznete na http://www.odersko.cz/o-regionu/.

Autor článku a fotografií: Mgr. Viktor Fiker

 

Back to top