Drtič HCU 7 – dobrý pomocník pro výrobu kvalitních menších frakcí

Poměrně často se vyskytují požadavky na zpracování přebytků již vyrobených frakcí drceného kameniva, tj. převážně o velikosti do 32 mm, přičemž navržené zařízení může být jak součásti celé linky, tak samostatné pro zpracování jednotlivých frakcí ze skládek.

Protože zdroje výchozí suroviny pro tyto jednotky jsou většinou omezené, není prvořadým požadavkem jejich výkon, důraz je kladen na kvalitu nově vzniklých finálních výrobků (tvar zrn) a samozřejmě na ekonomii provozu. Poměrně specifickým požadavkem je zdánlivě protichůdný požadavek maximalizovat výnos frakce 4/8 mm, aniž by se podstatně zvýšila produkce drobného kameniva (u nás 0/4 mm).

Existuje pochopitelně celá řada způsobů, jak uvedené požadavky řešit. Příkladem může být často propagovaná aplikace vertikálních odrazových drtičů. Úspěch jednotlivých řešení je ale často závislý na specifických podmínkách daných typem zpracovávané horniny, místních podmínkách jednotlivých provozovatelů, tradici a často i agresivitě některých prodejců. Rozsah tohoto článku znemožňuje zabývat se kritickým zhodnocením všech těchto řešení. Firma DSP Přerov se v žádném případě použití jakýchkoliv řešení nebrání a je připravena je nabídnout. Přesto se její úsilí zaměřuje na zdokonalení pro ni tradičních výrobků, tj. kuželových drtičů.

Typickým představitelem kuželového drtiče pro uvedené požadavky je drtič s průměrem kužele od 600 do 900 mm se vstupním otvorem do cca 60 – 70 mm. Jako představitel takového drtiče z výrobního programu DSP Přerov byl zvolen drtič HCU 7/65. Nejobvyklejším způsobem, jak zvýšit v produktu kuželového drtiče podíl jemných frakcí, je zmenšování jeho výstupní štěrbiny. Toto řešení má ale nevýhodu v tom, že se zmenšující se štěrbinou pochopitelně klesá výkon drtiče, ale poměr množství vyrobených frakcí 4/8 a 0/4 mm se prakticky nemění.

Existují speciální konstrukce extrémně robustních drtičů pro uvedené aplikace, jejich nevýhodou je ale neporovnatelně vyšší cena. Jako schůdnější se jeví aplikace speciálních drtících prostorů pro tyto účely.

Z toho důvodu DSP Přerov provedla rozsáhlé experimentální ověření dvou typů drtících prostorů pro jemné drcení navržených na základě dlouhodobých zkušeností, a to na drtiči HCU 7. Drtič byl nasazen na drcení žuly (pevnost 152 – 226 MPa, Wi = 13,7, Ai = 0,758). Protože zkoušky probíhaly v delším časovém intervalu, byla opakovaně sledována zrnitost zpracovávané suroviny. Ta obsahovala 93 – 95 % frakce 11/32 mm, její střední velikost zrn byla v rozmezí 16,25 – 18,26 mm (průměr 17,19 mm). Získané závěry lze na základě výsledků zkoušek zobecnit takto:

a) Pro hodnocení drtících prostorů je použita integrovaná hodnota celkového výkonu drtiče a obsahu zájmové frakce v jeho produktu, dále nazývaná výnos.

b) U běžného drtícího prostoru se vstupním otvorem 60 – 70 mm pro jemné drcení má poměr výnosu frakcí 4/8 : 0/4 hodnotu cca 0,8. Při zmenšení velikosti vstupního otvoru o cca 25 % se tento poměr zvýší na hodnoty 0,9 – 1, při zmenšení o 50 % na hodnoty 1,1 až 1,3.

c) Aplikace drtících prostorů pro jemné drcení se zmenšenými vstupními otvory přinesla značný pokles celkového výkonu drtiče (na cca 65 % při stejné štěrbině), ale výnos nejžádanější frakce 4/8 se snížil jen o cca 20 %.

d) U drtících prostorů se zmenšenými vstupními otvory a při zmenšující se štěrbině rostly výnosy frakcí 4/8 a 0 /4 ale poměr výnosu frakcí 4/8 : 0/4 se zmenšoval – horní meze intervalů uvedených v bodě b) se týkají štěrbin okolo 10 mm, dolní platí pro štěrbiny cca 5 mm. V praxi to znamená, že pro jemné drcení je výhodnější aplikovat šetrné drcení v běžné drticí komoře se vstupním otvorem 60-70 mm, nejčastěji v uzavřeném okruhu, než intenzivní drcení v drtících prostorech se zmenšenými vstupními otvory s extrémně malými štěrbinami.

e) U zkoušených drtících prostorů se prakticky neprojevil vliv opotřebení na výsledky měření.

f) Tvarový index dle ČSN EN 933-4 splňoval požadavky pro kategorii Sl15 při štěrbinách menších než 10 mm.

Uvedené výsledky jsou ukázkou toho, že v DSP Přerov věnujeme zlepšování úrovně našich výrobků i získávání znalostí o jejich vlastnostech značnou pozornost, což umožňuje správnou volbu vhodného zařízení pro splnění požadavků zákazníků i poskytnutí podpory při řešení jejich provozních problémů. Zde uvedené zobecněné závěry mohou zákazníkovi napomoci v orientaci při rozhodování se mezi různými návrhy, které bývají podloženy často protichůdnými informacemi.

 dsp

Text a foto: kolektiv DSP

DSP Přerov spol.s r.o.
Kojetínská 2900/51, 750 02 Přerov
tel. +420 581 209 050
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.dspprerov.cz

 

Back to top