Vodní nádrž Klíčava - zásobárna vody

Otázka zásobování pitnou vodou patřila už v minulosti k nejpalčivějším problémům nejen Kladenska. Jedním z řešení v 50. letech byla výstavba přehrad a právě pro Kladensko byla postavená vodní nádrž Klíčava.

Historie zásobování Kladna pitnou vodou

Do první poloviny 19. století bylo Kladno malým bezvýznamným městečkem. Teprve po objevení uhlí a zakládání nejprve krátkých úpadních štol a mělkých šachtic (v okolí Vrapic) a následně hlubinných štol, dochází k rozvoji hornictví a k položení základů kladenského železářství. Od roku 1870 bylo Kladno povýšeno na město a v roce 1898 mu byl panovníkem udělen titul „Královské horní město".

S rychlým růstem města nestačily veřejné studny a kašny, proto bylo nutné postavit vodovod s pitnou vodou. Po průzkumných pracích bylo vybráno, s ohledem na vydatnější prameny, jímací území v Kožovském lese u nádraží Výhybka a zároveň se počítalo i se zachytáváním vody až pod Horkou a v dolíku zvaném Žejdlík u Družce. Po skončení 2. svět. války bylo započato se stavbou Žilinského vodovodu a krátce nato byly zahájeny práce na výstavbě vodního díla – Klíčavské přehrady.

Klíčavská přehrada

Toto vodní dílo se nachází uprostřed krajiny křivoklátských lesů poblíž obce Zbečno, které se rozkládá u malebné Berounky. Přehrada je zaklíněna v překrásném údolí Klíčavského potoka a napájená také Lánským potokem. Byla vybudována v letech 1948-1955 s cílem zásobovat pitnou vodou Kladno.

01

Zatopeno bylo více než 70 hektarů, objem nádrž přesahuje 10 milionů kubíků vody. Přehradu tvoří gravitační betonová hráz z 16 hrázových bloků a zavazujících křídel. V hrázi jsou dvě revizní štoly, umístěné nad sebou. Výška hráze je 50,20 m, šířka v koruně 6,70 m, délka v koruně 175, 20 m a kubatura betonu je 88 720 m3.

05

Kámen na stavbu přehrady se používal z lomu přímo u přehrady a cement byl dovážen vlečkou z Královedvorských cementáren. Stavba přehrady byla dokončena v roce 1955. Prakticky celá nádrž se nachází v lokalitě Lánské obory a z důvodu ochrany vodního zdroje, je pro turisty přístupná pouze hráz.

03

Hrázným je Jiří Kos z Povodí Vltavy, hrázným byl i jeho otec a možná se jím stane i jeho syn. I tady platí heslo, že řemeslo se dědí z otce na syna, tam kde otec končí, syn začíná.......

04

Úpravna vody

Pod hrází se nachází stejnojmenná úpravna vody, architektonicky zajímavý objekt, který je postaven z červeného kamene tzv. porfýr, těžený na Sýkořici.

02

První voda z nádrže se pro úpravnu začala používat již během výstavby v roce 1952 a v množství 12 l/s se provizorně čerpala s překonáním výšky 210 m do nově vybudovaného zemního vodojemu na kopci Vápenec. Pravidelná dodávka vody na Kladno byla zahájena v roce 1954. Úpravna vyráběla a dodávala pitnou vodu až do 80. let 20. století výhradně pro Kladno.

V letech 1996 – 1999 prošla úpravna rekonstrukcí a modernizací procesu úpravy vody. V roce 1997 se propojily vodárenské systémy Klíčavy a artézských studní u Mělníka. Voda ze studní byla kvalitnější a levnější, takže voda z Klíčavy se odebírala pouze v období zvýšené spotřeby. Teprve od roku 2005 začala Klíčavská úpravna dodávat pitnou vodu jak pro Kladensko, tak Stochovsko, Novostrašecko a Mšecko. Maximální výkon je 180 litrů za sekundu.

Vzhledem k dlouhodobému suchu možná přichází doba stavění nových přehrad či vodních nádrží.

Z Klíčavy Vladimíra Štěpánková

 

Back to top