• Zveřejnil 
 • Zobrazeno 11090 krát

RECYCLING 2018

23. ročník mezinárodní konference
MOŽNOSTI A PERSPEKTIVY RECYKLACE STAVEBNÍCH ODPADŮ JAKO DRUHOTNÝCH SUROVIN

Termín: 19. až 20. dubna 2018

Místo konání: Hotel Santon, Přístavní 38, 635 00 Brno

Garant akce

doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc., předseda ARSM
VUT FSI, Technická 2, Brno
tel.:541 142 427, mobil: 605 720 234,
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Konference je určená pro

 • provozovatele recyklačních linek (výrobce stavebních recyklátů)
 • orgány státní správy a místní samosprávy s působností v oboru životní prostředí a stavební řízení
 • výrobce a dodavatele recyklačních linek a technologií
 • stavební projektanty, investory a stavební firmy využívající recykláty
 • firmy zabývajícími se sběrem stavebních odpadů

Tematické zaměření konference

 • "Akční plán pro podporu zvyšování soběstačnosti České republiky v surovinových zdrojích substitucí primárních zdrojů druhotnými surovinami" pro oblast stavebnictví a jeho vliv na rozvoj recyklace SDO.
 • Katalog druhotných surovin ze stavebních a demoličních odpadů vhodných pro využití ve stavebnictví.
 • Vyhláška, kterou se stanoví doplňující kritéria, při jejichž splnění je možné považovat znovuzískanou asfaltovou směs za vedlejší produkt.
 • Připravovaný nový zákona o odpadech a jeho očekávaný vliv na rozvoj recyklace stavebních a demoličních odpadů.
 • Další legislativní otázky v recyklaci minerálních stavebních odpadů.
 • Proces recyklace stavebních a demoličních odpadů ve vybraných zemích EU
 • Proces certifikace recyklátů z inertních minerálních materiálů s ohledem na současnou platnou legislativu.
 • Chemické hodnocení stavebních odpadů a vliv na životní prostředí.
 • Posuzování stavebně technických vlastností recyklátů a řízení jejich jakosti vevztahu k jejich následnému využití ve stavební výrobě.
 • Možnosti využití recyklátů při výrobě stavebních hmot a konstrukčních stavebních
 • prvků.
 • Recyklace komunikací (vozovky, železniční lože), použití recyklátů v různých konstrukčních vrstvách.
 • Recyklace zateplení budov.
 • Technologická zařízení pro recyklaci stavebních odpadů
 • Ekologické a ekonomické aspekty recyklace stavebních odpadů.

 

Podrobný program

19. dubna 2018
9.00 až 10.00 příjezd, registrace účastníků
10.00 až 12.00

Zahájení
Doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc., předseda ARSM, VUT FSI, Brno

1. Využití inertních recyklovaných směsí ze stavebních a demoličních odpadů při komerční výrobě prefabrikovaných prvků a transport betonu. Cirkulární ekonomika ERCTech a.s.
Pavel Gorecký, František Polák, ERCTech a.s., Brno

2. Recyklace stavebních a demoličních odpadů v ČR - stav, problémy a šance
Doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc., předseda ARSM, VUT FSI, Brno

3. Betonové stavební výrobky s vysokým podílem druhotných surovin
Ing. Radomír Rucki, DESTRO, spol. s r.o., Kladno

4. Inovativní možnost uplatnění mezerovitého vláknobetonu s betonovým recyklátem
Doc. Ing. Jan Vodička, Ing. Hana Hanzlová, CSc., ČVUT v Praze, Fakulta stavební

5. Možnosti využití recyklovaných materiálů z demolice budov
Ing. Kristina Fořtová, Ing. Tereza Pavlů, Ph.D., UCEEB ČVUT v Praze, Jan Otýs, AZS 98, s.r.o.,
Plzeň

12.00 až 13:30 Oběd

13:30 až 15.15

6. Zemina - druhotná surovina nebo vedlejší produkt?
Ing. Ondřej Vrbík, Vrbík, s.r.o., Praha

7. Vliv odběru a zpracování vzorků na výstupní data a nejistotu měření z pohledu analytické
laboratoře
Ing. David Kotrba, Ing. Ivan Trešl, Ph.D., ALS Czech Republic, s.r.o., Praha

8. Prokazování vlastností stavebních prvků z demolic (dekonstrukcí) staveb určených k
opětovnému použití. Dvě modelová řešení
Ing. Alena Šimková, Expertní kancelář Praha

9. Přístupy k hodnocení zdravotních ekologických rizik při využívání stavebních dopadů
MUDr. Magdalena Zimová, CSc., Státní zdravotní ústav Praha, NRC - vedoucí

10. Využití přenosných analytických přístrojů pro základní screening kvalitativního složení
odpadů
Ing. Martin Marko, ČIŽP, odbor odpadového hospodářství

15.15 až 15.45 Přestávka s občerstvením

 

15.45 až 17:30

11. Aktivity Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu využívání druhotných surovin ve
stavebnictví
Ing. Pavlína Kulhánková, Ministerstvo průmyslu a obchodu, odbor ekologie – ředitelka

12. Odpadové hospodářství podle nového oběhového balíčku EU
Ing. Jaromír Manhart, Ministerstvo životního prostředí, odbor odpadů - ředitel

Pódiová diskuse na téma: „Recykláty ze stavebních a demoličních odpadů –
cesty k zefektivnění jejich využívání"
moderuje: Doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc., předseda ARSM

Účastníci pódiové diskuse:
 Ing. Pavlína Kulhánková - Ministerstvo průmyslu a obchodu
 Ing. Jaromír Manhart - Ministerstvo životního prostředí
 MUDr. Magdalena Zimová, CSc. - Státní zdravotní ústav
 Ing. Lukáš Kůs - Česká inspekce životního prostředí

od 18:30 hod Společenský a debatní večer

20. dubna 2018

8.30 až 10.15

13. TRIO – Recycling
Aleš Cekal, Weir Minerals

14. Recyklační stroje KEESTRACK.
Bc. Dan Bureš, HARTL DRTIČE + TŘÍDIČE s.r.o., Chrudim

15. Váhy v recyklačních linkách
Petr Jurča, RVS Chodov, s.r.o.

16. Možnosti zpracování sktruskového kameniva z haldy Koněv
Ing. Lukáš Procházka, VŠB - TU Ostrava, Fakulta stavební

17. Asfaltový recyklát do pozemních komunikací
Ing. Dušan Stehlík, Ph.D., VUT v Brně, Fakulta stavební

18. Praktické poznatky s využíváním vyššího množství asfaltového R-materiálu v
nízkoteplotních asfaltových směsích
Ing. Jan Valentin, Ph.D., Ing. Monika Chmelíková, ČVUT v Praze, Fakulta stavební

10.15 až 10.45 Přestávka s občerstvením

10.45 až 12.30

19. Studium rozdílné intenzity karbonatace na vnitřních površích trhlin a v hloubce betonů s
hutným kamenivem a betonovým recyklátem
Doc. Ing. Michal Stehlík, Ph.D., VUT v Brně, Fakulta stavební

20. Úprava podloží nebo materiálu zemního tělesa vozovky alternativními technologiemi na
bázi fluidních popílků
Ing. Jakub Šedina, ČVUT v Praze, Fakulta stavební

21. Mechanické vlastnosti betonu s obsahem drobného recyklovaného kameniva
Ing. Magdaléna Šefflová, UCEEB ČVUT v Praze

22. Odpad z plastov jako plnivo do ľahkých betónov
Ing. Miriam Ledererová, PhD, Slovenská technická universita, Stavebná fakulta, Bratislava

23. Recyklovaný jemně mletý beton jako hodnotná surovina pro výrobu stavebních materiálů
Ing. Jan Trejbal, ČVUT v Praze, Fakulta stavební

24. Vliv jemně mleté mramorové moučky na hydrataci portlandského cementu
Ing. Zdeněk Prošek, ČVUT v Praze, Fakulta stavební

Závěr konference

Změna programu vyhraza

 

Back to top