• Zveřejnil 
  • Zobrazeno 9872 krát

Konference TOP 2019

25. ročník konference TECHNIKA OCHRANY PROSTREDIA.

Pořádá

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE
STROJNICKÁ FAKULTA

Termín

15. - 17. 5. 2019

Místo konání

Vysoké Tatry, Šrebksé Pleso, Hotel PANORAMA RESORT

Témata


1. Nástroje prevencie pri ochrane životného prostredia

Legislatíva EU/SR, ZOO, IPKZ, EMS/EMAS, BAT, Manažment v odpadovom hospodárstve, predchádzanie vzniku odpadov...

2. Spracovanie priemyselných odpadov

Úlety a kaly z výroby železa a ocele, trosky z výroby železa a ocele, úlety a kaly z pretavovania medeného šrotu, trosky z pretavovania medeného šrotu, hlinikarské stery, stery a popoly zpozinkovni, kaly z povrchovej úpravy kovov, škvary a popolčeky zo spaľovania, odpady z fyzikálneho a chemického prepracovania odpadov, priemyselne prepracovanie odpadných materiálov atď.

3. Recyklačné technológie pre materiálové zhodnocovanie odpadov

Triedené odpady - papier, sklo, plasty, organické odpady, kovy, Technické odpady - elektrický a elektronický odpad, batérie a akumulátory, opotrebované pneumatiky, odpadové oleje, staré vozidlá, Všeobecné odpady - komunálne odpady, stavebné odpady, gastro odpady, Iné

4. Energetické zhodnocovanie odpadov

biopalivá – tuhé, kvapalné, plynné..., pôdohospodársky odpad – biomasa, komunálny odpad...

 

 

Back to top