Zelený most 2012 již zná svého vítěze

Těžební unie (tisková zpráva)

Již 4. ročník soutěžní přehlídky o nejlepší projekt revitalizace těžebních prostor (rekultivace, renaturalizace, sanace) pod názvem „Zelený most", který vypsala Těžební unie ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí, proběhl v loňském roce. Odborná porota Zeleného mostu 2012 ve složení:

  • Ludvík Grym (autorizovaný architekt)
  • Marek Slobodník (MU, Ústav geologických věd Přírodovědecké fakulty)
  • Milena Šandová (Těžební unie)
  • Jan Viewegh (Ministerstvo životního prostředí ČR)
  • Eva Wagnerová (architektka a autorka vítězného projektu Zelený most 2006)

vybrala do finále tyto 3 zajímavé projekty:

 

1Rekultivace pískovny v Dobříni (autor projektu - Michal Hamet,Taberg Praha s.r.o., investor - Holcim (Česko) a.s., člen koncernu)


Rekultivace pískovny v Dobříni

 

2Obnovení poutní cesty klášter Osek – poutní místo Mariánské Radčice jako revitalizační a resocializační opatření v krajině lomu Bílina (autor projektu: Tomáš Hájek a kol., Project Solutions s r.o., investor Severočeské doly a.s.);


Poutní místo v Mariánských Radčicích – v popředí Boží muka, jedna z transferovaných památek.

 

3Přeměny vybraných částí lesnických rekultivací lomu Mokrá na druhově bohatý listnatý les (autor projektu - Aleš Sekanina, Lubomír Tichý, SEQUOI, s. r. o., investor - Českomoravský cement, nástupnická společnost, a. s.)


Soutěžní porotu v lomu Mokrá provázel závodní lomu, Roman Donocik

Odborná porota vyhodnotila dokumentaci k jednotlivým projektům a následně lokality navštívila, aby zjistila reálný stav jednotlivých rekultivací. Hodnotilo se především funkční a urbanistické začlenění rekultivovaného těžebního prostoru do okolní krajiny, dlouhodobý přínos a přírodovědný potenciál, stejně jako způsob provedení a následná péče. Komentář poroty, hodnocení i doporučení k jednotlivým projektům bude zveřejněn jako samostatná publikace Zelený most 2012. Slavnostní vyhlášení vítěze soutěže Zelený most 2012 proběhlo 28. března 2013 v rámci jarního Setkání těžařů v Mikulově.

Čestné uznání pro Obnovenou poutní cestu

Rozhodnout, který z projektů si zaslouží stát se vítězem, nebylo vůbec snadné, protože všechny projekty i lokality byly velmi rozdílné. Netradičně nakonec porota udělila i Čestné uznání za netradiční přístup a ochranu architektonického dědictví projektu Obnovení poutní cesty klášter Osek – poutní místo Mariánské Radčice jako revitalizační a resocializační opatření v krajině lomu Bílina

Unikátní revitalizace, jež je součástí budoucí velké rekultivace dolu Bílina, si dává za cíl obnovit paměťové stopy v krajině. Propojuje krajiny historicky hodnotné s krajinami rekultivací. Poutní cestu však nebylo možné obnovit v jejich historických trasách – část zanikla v důsledku důlní činnosti dolu Bílina. Nově vytyčená poutní cesta, tak částečně sleduje tu původní, ale je také doplněna o nové pěší trasy podél cesty Lom - Mariánské Radčice, zpřístupňuje vysoce hodnotný pás historické kulturní krajiny v přímém předpolí dolu Bílina, včetně vyhlídek, ale také ukazuje krajinu zrekultivovanou. Obnovená poutní cesta je osazena lavičkami, odpočívadly a informačními tabulemi. Podél poutní cesty se také uskutečnily zpětné transfery památek, např. soubor kaplí ze Vtelna u Mostu, původně z Libkovic. První etapa projektu byla ukončena v létě 2012.

Vítěz z Dobříně

Vítězným projektem pak byla zvolena Rekultivace pískovny v Dobříni, což je rozsáhlá rekultivace pískovny, v níž je těžba plánována ještě přibližně na 16 let. Jejím cílem je vytvoření podmínek pro obnovu přírody a krajiny a přirozenou sukcesi fauny a flóry a současně podmínek pro rekreační využití oblasti, popřípadě propojení obou. Původní plán rekultivace počítal se vznikem rozsáhlé vodní plochy, jejíž okolí mělo být z převážné části zalesněno (zejména borovou monokulturou). Na doporučení odborníků a také s přihlédnutím k výskytu vzácné fauny bezobratlých i obratlovců nebo rostlin (např. silně ohrožená řečanka přímořská - Najas marina) byly výrazně redukovány plochy pro lesnickou rekultivaci a na místo nich byl navržen nový způsob rekultivace – přirozenou sukcesí. Dochází tak např. ke vzniku plochy vhodné pro rozvoj pískomilných společenstev (písčin) nebo k rozšiřování původní polabské populace topolu černého. Každý rok je rovněž prováděno zarybňování vodní plochy, která od roku 2012 vychází z doporučení limnologického průzkumu. Členitá vodní plocha s litorálními pásmy a písčité plochy zajišťuje pestré podmínky pro ryby, obojživelníky, ptáky i rostliny. Za účelem rekreačního využití jsou zde naplánované dvě pláže a pěší nebo cyklistické trasy, příp. naučná stezka. Předmětem optimalizace je především vytvoření podmínek pro trvalou existenci cenných přírodních a přírodě blízkých společenstev v širokém spektru biotopů, úprava odtokových poměrů a vodního režimu, a v neposlední řadě začlenění rekultivovaných ploch do krajiny, jejich zpřístupnění a dílčí využití pro měkké formy rekreace a ekologickou výchovu veřejnosti.


Radka Prášilová a Liboslav Turnovský (Holcim, (Česko) a.s., člen koncernu) převzali v Mikulově ocenění Vítěz soutěže Zelený most 2012

Vítěz celkově nejlepšího řešení rekultivace těžebních prostor obdržel vítěznou pamětní plaketu, finanční odměnu 50.000,- Kč a možnost používat logo Zeleného mostu spolu s označením Vítězný projekt roku 2012.

Zapojte se do soutěže s vlastní rekultivací!

Cílem soutěže je představit odborné i laické veřejnosti nejlepší rekultivační projekty prováděné na území České republiky a vyvrátit tak často negativní názor na těžební průmysl. Chce ukázat veřejnosti, jak se bývalé lomy, doly nebo třeba pískovny mění v esteticky hodnotnou součást krajiny – mnohdy zajímavější či hodnotnější než před začátkem těžby. Každý z nás by ve svém okolí jistě našel bývalý těžební prostor, který je vhodný k rekreačnímu využití nebo je součástí naučné stezky či cennou přírodní lokalitou poskytující útočiště mnoha chráněným druhům rostlin a živočichů. Proniknout však mezi laickou veřejnost je obtížné, pozitivní informace z těžebního prostředí nejsou v mediích až tolik vítány. Těžební unie proto děkuje za každou spolupráci, která umožní prezentovat projekt Zelený most.

Více informací na www.tezebni-unie.cz

Další články z této kategorie


Daniel Sys ředitelem KUHN - BOHEMIA »

 

Back to top