Předběžné výsledky vrtného průzkumu ložiska Cínovec

Naděje pro obnovení dobývání rudních ložisek v České republice.

Stručná ložiskově-geologická charakteristika ložiska

První doložené údaje o těžbě cínových rud na Cínovci jsou z roku 1378. Nepřetržitá těžba od roku 1939 do roku 1978 znamenala vyčerpání zásob původního ložiska. Následně byla dobývána greisenová tělesa v hlubších partiích cínovecké žuly až do roku 1990, kdy došlo k ukončení veškerých prací a likvidaci dolu.

Zdejší ložisko Sn, W, Li rud je vázáno na žulový masiv, který tvoří kopuli protaženou ve směru S – J. Okolní plášť a vyšší nadloží greisenového tělesa je budováno teplickým křemenným porfyrem, kontaktní zóna mezi žulou a porfyrem bývá provázena pegmatitovým lemem. Vlastní žulový masiv je tvořen především středně zrnitou žulou, která prodělala několik druhotných proměn. Nejdůležitější pro vznik ložiskových akumulací bylo stádium greisenizační, které bylo nositelem Sn, W a Li zrudnění.

Starší typ greisenů představují velká nepravidelná tělesa, často usměrněná v mocně protáhlé polohy podle reliéfu žulové elevace. Mladší typ vytváří tenké polohy a lemy kolem křemenných žil, které pro svůj vznik využívaly tektonicky oslabené zóny. Tektonická stavba je celkem složitá a pro vznik a lokalizaci greisenových těles velmi důležitá. Uplatňují se zejména diagonální směry tektoniky SZ–JV a SV–JZ, které predisponovaly vznik struktur těles s nimiž je spjato Sn–W–Li zrudnění.

Cínovecká žulová intruze produkuje dva morfologicky odlišné typy zrudnění. Prvním typem zrudnění jsou v minulosti těžené ploché koncentrické cinvaldit-křemenné žíly s Sn–W zrudněním ve vrcholové části intruze. Tyto křemenné žíly bývají doprovázeny různými druhy greisenů s proměnlivým obsahem Sn – W a s proměnlivou mocností 10 m – 20 m. Druhým typem zrudnění charakteristickým pro část ložiska označovanou jako Cínovec – jih jsou greisenová tělesa s Sn–W zrudněním a lithnou slídou v hloubkách zhruba mezi 200 m – 400 m, které představují možnost případné budoucí těžby.

Nové průzkumné práce na ložisku

V roce 2014 získala firma Geomet s.r.o. na základě podané žádosti Rozhodnutí o stanovení průzkumného území Cínovec, které po nabytí právní moci umožnilo zahájit etapový vrtný průzkum ložiska Cínovec. Průzkumná firma, která je kapitálově propojena s australskou společností European Metals, soustřeďuje svůj zájem v první řadě na mocnosti ložiskových poloh, obsahy lithia v nich a v konečné fázi na výpočet celkového množství geologických zásob lithia na ložisku. Jako technické průzkumné práce na ložisku jsou v současné době projektovány jádrové průzkumné vrty do hloubky 300 až 500 m. Výhledově se uvažuje s realizací cca 25 vrtů o celkové délce 10 až 15 kilometrů ve více etapách s etapovým vyhodnocením prací formou předběžné studie rentability těžby.

Firma GEO-DRILLING

Generálním dodavatelem vrtných prací na ložisku Cínovec se po výběrovém řízení stala firma GEO-DRILLING pana Milana Němce z Jindřichova ve Slezsku.

01

Firma navazuje na tradici provádění vrtných prací rychlostním diamantovým vrtáním pro ložiskový průzkum ve zlatohorském rudním revíru, kde v 70. a 80. letech probíhalo několik vrtných průzkumných projektů na vyhledávání a ověření ložisek sulfidických Cu rud a polymetalických sulfidických rud se zlatem.

První etapu vrtných prací, která zahrnovala tři vrty do hloubky 350 metrů, provedla firma v požadované kvalitě a termínu, čímž se jí otevřela cesta ucházet se o realizaci další etapy povrchových vrtných prací do hloubky 500 m na lokalitě Cínovec-jih. První etapu vrtných prací firma realizovala se starší vrtnou soupravou pro rychlostní diamantové vrtání TORAM 2 x 20. Pro druhou etapu vrtných prací však tato souprava nepostačovala. Proto se firma GEO-DRILLING rozhodla na základě příslibu realizace druhé etapy vrtných prací zainvestovat do nové moderní vrtné soupravy. Po různých nabídkách z Ruska a Číny, nakonec firma zakoupila vrtnou soupravu typu Christensen 140 CS od renomované firmy Atlas Copco ze Švédska.

02

Moderní vrtná souprava s hydraulickým vrátkem systému Wireline po zaškolení posádek vrtá v současnosti na Cínovci na plný výkon a odvrtává cca 40 m jádrového vrtu s prakticky 100% výnosem jádra v kompaktních horninách za směnu. Další optimalizace režimu vrtání a případného zvýšení odvrtané metráže za směnu spočívá ve výběru a odzkoušení nejvhodnějších typů diamantových korunek pro tvrdé horniny teplického porfyru a měkčí horniny greizenizovaných žul.

Vyhodnocení geologických prací první etapy formou studie proveditelnosti také prokázalo, že cínovecký uhličitan lithný (lithium karbonát) má čistotu na úrovni 99,56 procenta. Takto kvalitní produkt se může nabídnout na trhu za nejvyšší možné tržní ceny např. výrobcům baterií.
Po ukončení průzkumu bude zpracována studie proveditelnosti, která ve své druhé části řeší již i detaily technologie těžby a zpracování rudy a také celkovou ekonomiku využívání ložiska, jako podklad pro přípravu a financování celé investice případného obnovení těžby.

Použitá literatura a informační zdroje

Kolektiv autorů (2003):Rudné a uranové hornictví České republiky
Autor pod zkratkou (kos) (2016): Na Cínovci vrtá stroj ze Švédka, Teplický deník 4.- 6. 7. 2016
Internetový informační zdroj: http://zpravy.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/tezba-lithia-na-cinovci-muze-konkurovat-obrim-loziskum-v-americe-1184676

Zpracoval: Ing. František Kalenda

nemec-vrty

 

Back to top