Budoucnost má hloubku

Obory s budoucností na VŠB – TU v Ostravě

Hornicko-geologická fakulta VŠB – TUO (HGF) je moderní fakultou, ve které se zcela unikátním způsobem projevují přírodovědné disciplíny s technickými a ekonomickými obory.

HGF v rámci třístupňového prezenčního nebo kombinovaného studia v současné době nabízí 25 studijních oborů, které se specializují na životní prostředí, geologii, geodézii, biotechnologie, geovědní a montánní turismus, geoinformatiku, ekonomiku, automatizaci a řízení v oblasti nerostných surovin nebo aplikovanou fyziku. HGF VŠB-TUO jako jediná fakulta v rámci České republiky umožňuje vysokoškolské studium vybraných hornických oborů. Hornické inženýrství v rámci celkového objemu studijních oborů zaujímá asi 5%.

Velmi významnou je i souběžná vědecko-výzkumná činnost pedagogů a studentům a její propojení s výukou. HGF se rovněž zapojila do mezinárodní výměny studentů v rámci programů LLP / ERAZMUS. I díky tomu je v současnosti druhou nejžádanější a nejnavštěvovanější fakultou VŠB-TUO (celkem 7 fakult). Ročně zde studuje bezmála 3,5 tisíc studentů od nás i ze zahraničí, z toho ¼ v detašovaném pracovišti v Mostě (Institut kombinovaného studia Most).

01

V současné době je pověřen vedením Hornicko-geologické fakulty VŠB-TU Ostrava JUDr. Alexander Király, Ph.D. Od roku 2014 je jmenován proděkanem pro legislativu na Hornicko-geologické fakultě VŠB-TU Ostrava, je akademickým pracovníkem Institutu environmentálního inženýrství na Hornicko-geologické fakultě VŠB-TU Ostrava. Dosud se samostatně věnuje advokacii, se zaměřením na oblasti občanského, obchodního, správního a trestního práva, na právo životního prostředí a legislativu odpadového hospodářství. Je členem České advokátní komory, Člen vědecké rady Hornicko-geologické fakulty VŠB-TU Ostrava, člen vědecké rady Hornicko-geologické fakulty VŠB-TU Ostrava, člen HSRM, výkonný editor GSE.

www.budoucnostmahloubku.cz

www.vsb.cz

 

Back to top