Změny v soukromém právu, aneb „Nová povinnost, kterou nesmíte zanedbat“

Od 1. ledna 2014 došlo v českém právním prostředí k radikální změně, jelikož v účinnost vstoupily zákony, které od základu mění soukromé právo. Jde zejména o zákon č. 89/2012 Sb., tedy občanský zákoník, a zákon č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích.

Díky těmto změnám tak v podstatě vzniká v našem právním prostředí naprosto nový náhled na každodenní občanské a obchodně-právní vztahy. Proto jsme se rozhodli připravit pro Vás ve spolupráci s odborníky z internetového portálu www.zmenastanov.cz krátký exkurz do těch nejzávažnějších změn, které se týkají našich čtenářů. Kromě článku, který jsme připravovali ve spolupráci s Erikou Schwarzovou, jsou odborníci z výše uvedeného portálu připraveni odpovídat na odborné dotazy našich čtenářů na emailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mnoho čtenářů by možná zajímalo, jak dalece změny soukromého práva jejich každodenní život, nebo podnikání ovlivní? Čeho se tedy změny týkají?

Rekodifikace v podstatě přepsala mapu celého soukromého práva. Počínaje občanským, obchodním, rodinným, právem duševního vlastnictví. Dále v návaznosti na dané změny, došlo taktéž k úpravám občanského soudního řádu a vytvoření naprosto nového kodexu o zvláštních řízeních soudních. Možná je dobré podotknout, jak soukromé právo oddělujeme od práva veřejného. Nejčastěji se používá třídění, podle státního zájmu a postavení státu vůči občanovi. Tedy, tam kde má stát naléhavý zájem, například v trestním právu, tam mluvíme o právu veřejném.

Řekla jste, že se mění koncepce, jak takovou změnu poznáme?

Pojďme od základu. Občanský zákoník. Jednalo se o kodex platný od roku 1964. Vedle něho stálo rodinné právo, se svým vlastním kodexem, autorské právo bylo řešeno obdobně a v neposlední řadě a to je pro čtenáře nejvýznamnější změna, měli jsme poměrně rozsáhlý kodex obchodně-právní. Dnes nám vznikl komplexní kodex, který všechna tato odvětví shrnuje a nechybělo mnoho, abychom v tomto “kodexu kodexů” měli možnost najít i právo pracovní. Právní problematika zakládání, vnitřního fungování a jednání obchodních společností, která byla dříve upravena v obchodním zákoníku byla vyčleněna do zvláštního, poměrně útlého předpisu (zákon o obchodních korporacích)

Jak se změna prakticky promítne do života podnikatele působícího v těžebním odvětví?

Kromě nových institutů a mnohých mechanismů, které budou nové a budou navazovat na vývoj, na našem území a jeho geografickém okolí před rokem 1948, bude hlavní změnou právě způsob, jakým se budeme orientovat v každodenních vztazích.

Buďmě prosím konkrétní...

Předpokládám, že typickým čtenářem Vašeho časopisu je podnikatel v těžebním průmyslu. Asi nejvíce se ho dotknou změny v obchodním právu. Zákon například plně vymezuje předsmluvní odpovědnost, která byla dosud pouze dovozována judikaturou-to znamená, že strana, která vstoupí v jednání o smlouvě bez toho, aby měla v úmyslu takovouto smlouvu uzavřít, je odpovědná za ztráty, jež při jednání o uzavření způsobí druhé straně. Další novinkou je možnost vzdát se práv, která teprve v budoucnu vzniknou-to je vhodné např. u smluv, kde chce jedna ze stran předem omezit svou odpovědnost. Další novinkou je, že smluvní pokuta bude moci být uzavřena i bez dodržení písemné formy. Další podstatné změny nastaly u kontraktů, kde má jedna ze stran postavení slabší smluvní strany atd. Dále došlo k významným úpravám ve věci odpovědnosti statutárních orgánů, jednatelé a členové představenstva musí jednat s péčí řádného hospodáře a pokud jí poruší, mohou za ztrátu odpovídat svým vlastním majetkem. Toto je seznam toho nejpodstatnějšího, co by čtenáře Vašeho časopisu mohlo zajímat, zvláštní kapitolou jsou pak soudní spory, rodinné právo a právo duševního vlastnictví

Když navážu na Vámi popisované změny, na co by se měl podnikatel v tomto období zaměřit?

Zvláštní kapitolou jsou dříve uzavřené vztahy. Ty budou nadále řešeny podle původní úpravy, pokud si to strany neujednají jinak. Tady bych doporučila setrvat u původní úpravy a nesjednávat doložkou opt-in do nového práva. V tomto ohledu má podnikatel dost času. Důležité je také podotknout, že ačkoliv teorie náš právní řád popisuje jako řád kontinentálního typu, tedy řád, jehož hlavním zdrojem práva jsou zákony, zákonná opatření atd., je náš právní řád do jisté míry ovlivněn výkladem práva soudy. Jak máme číst “staré občanské právo” nám soudy ukazovaly 40 let. Dá se očekávat, že přes sérii úprav v novém zákoně, kde najdete i faktické chyby, budou soudy dalších 10 let popisovat, “co chtěl zákonodárce vlastně sdělit” alternativně “co sice zákonodárce chtěl sdělit, ale nevyhovuje to”. Zdrženlivý přístup je v tomto případě asi na místě. Jsou však individuální místa, kde bych doporučil podnikateli postupovat podle nového kodexu, zejména je to tam, kde je nová právní úprava benevolentnější a pružnější například co se formy jednání týče.

V neposlední řadě musím upozornit na základ našeho poradenství. Družstva, a.s. a s.r.o. musí uzpůsobit do 30. 6. 2014 své zakladatelské dokumenty, tak aby odpovídaly nárokům nové úpravy. Změna se v podstatě týká statisíců společností a jsou nastaveny i sankce, které mohou nastat v případě nesplnění. Zákon výslovně uvádí, možnost pokuty, opatrovnictví, zrušení a výmazu. To jsou velmi bolestivé sankce.

Jsou tyto sankce reálné?

To se dá těžko předjímat, bude záležet na postupu soudních úředníků, na tom jak bude postupovat konkurence jednotlivých společností. Rozhodně nelze vyloučit, že nenastane jedna z výše uvedených možností. A představa, že Vám někdo přijde do dobře fungující obchodní společnosti a začne s ní zacházet po svém mě osobně znepokojila více, než pokuta.

Jakým způsobem tedy má společnost, která zatím nezareagovala postupovat?

Doporučila bych obrátit se na naší advokátní kancelář. Jsme stabilní AK a pro tyto účely jsme vyčlenili specializovaný tým právních poradců, kteří se zabývají výhradně změnou stanov. Dokážeme nabídnout optimální náklady. Zdarma Vám zrevidujeme stanovy a společenské smlouvy a dáme výstup, zda je třeba něco měnit. Pokud to bude potřeba, pošleme Vám cenový návrh následné změny. Výsledek nebude dražší, než zbrusu nové stanovy a zachováme Vám co nejvíce z původních, tak aby se ve společnosti měnilo co nejméně a zároveň doporučíme možné změny, které mohou obchodním korporacím pomoci. Mimo to umíme i zrevidovat smluvní podklady, poslat jednoho z našich zaměstnanců na komplexní školení zaměstnanců, připravit Vás na nové období.

Jaký postup v kombinaci s novým občanským právem tedy doporučujete?

Prvně změnit stanovy, se staršími smluvními podklady bych posečkala, nicméně nové smlouvy musí být precizní. Má-li společnost svého právníka, doporučila bych jeho školení, prozkoušení, těch změn je mnoho, obrací se na nás odborníci, kteří mají před sebou minimálně 10 let pracovního života, ale neví, jestli se mají nového občana znovu učit. Určitě je potřeba připravit nové smlouvy, kterými se budou řídit vztahy do budoucna. A samozřejmě v rámci tohoto náročného procesu pak zachovávat svůj primární cíl a tím je podnikat, zvyšovat zaměstnanost, poskytovat služby, suroviny, což uznávám, že zákonodárce novou úpravou, zejména množstvím obsahu, úplně nepodpořil.

Děkujeme za rozhovor 

zmena-stanov

www.zmenastanov.cz

 

Back to top