Realizace firmy Techkon v lomu Krty – odhlinění frakce 0-22 mm

V listopadu minulého roku získala firma TECHKON s.r.o ve výběrovém řízení zakázku na „Odhlinění frakce 0/22 mm“ ve vápencovém lomu Krty, který patří společnosti KÁMEN A PÍSEK, spol. s r.o. Český Krumlov.

In November last year, the company acquired TECHKON s.r.o in the tender contract for get rid of the dirt fraction 0-22 mm " Krty in a limestone quarry , which is owned by stones and sand , spol . s r.o. Český Krumlov.

Společnost Kámen a Písek, spol. s r.o., která se zabývá těžbou a zpracováním drceného kameniva, patří mezi tradiční a zároveň největší výrobce drceného kameniva v České republice. Díky neustálým investicím do modernizace technologie výroby, silné orientaci na zákazníka a na uspokojování jeho potřeb se stala jednou z vůdčích společností ve svém oboru v České republice. Současná produkce kameniva se pohybuje okolo dvou miliónů tun ročně. Společnost Kámen a Písek je kromě pravidelné modernizace technologie výroby, zároveň i průkopníkem v zavádění nových technologií v České republice.

Vlastní realizace

V lomu Krty se těží vápenec. Ten se kromě klasického stavebního kamene, využívá kvůli své bílé barvě ve stavebnictví a průmyslu (např. teraco, dlažby, moderní betové prvky a obkladové betonové desky).

Hlavním důvodem modernizace bylo zlepšení kvality vyráběných drtí instalací kvalitního odhlinění frakce 0/ 22 mm před vstupem do primárního drtiče. Výběrové řízení vyhrála firma Techkon, s.r.o., která se zabývá vývojem, konstrukcí a dodávkami vibrační techniky. Dodala a instalovala v lomu Krty technologii na kvalitní odhlinění frakce 0/22 mm.

Realizované řešení s použitím vibračního roštového třídiče typu Tornádo R 100.020 se spodní třídící plochou tvořenou pružnými prstovými síty a zachováním stávajícího způsobu dávkování vozíkovým podavačem z původní primární násypky, přineslo další nutné stavební úpravy.

K vytvoření prostoru pro instalaci roštového třídiče bylo nutné primární násypku s vozíkovým podavačem zvednout o 1800 mm a posunout o 2500 mm směrem od drtiče. Nadsítné z roštového třídiče padá rovnou do drtiče V8-2N. Mezisítné frakce 22/90 mm padá skluzem na odtahový pasový dopravník od čelisťového drtiče. Podsítné – odhlinění frakce 0/22 mm padá na vynášecí pasový dopravník šířky 800 mm a délky 8000 mm a dále haldovacím dopravníkem šířky 500 mm a délky 22 000 mm na skládku. Množství odhliněné frakce 0/22 mm se mění podle granulometrie rubaniny od 30 do 70 t/hod.

V polovině dubna byla upravená linka předána do zkušebního provozu a po seřízení nastavitelných parametrů splňuje požadované parametry investora. Společnost Kámen a Písek věří, že tato nová realizace se osvědčí a zákazníci ji ocení. Především kvůli kvalitnější produkci štěrkodrtí 0/32, 0/63, finálních drtí 4/8, 8/16, 16/32 a v neposlední řadě i čistějšího vstupu do výroby opticky tříděného bílého kameniva.

EXPO MOKRÁ 2014

Firma Techkon Vás srdečně zve na veletrh EXPO Mokrá ve dnech 10. – 12. června 2014

www.techkon.cz
www.kamen-ck.cz

 

Back to top